Aanmeldprocedure

POVO
Volgens een vast programma maken de leerlingen van groep 8 stapsgewijs en op verschillende manieren alvast kennis met het voortgezet onderwijs om zo de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen (www.povo-zaanstreek.nl).

Het Zaanse aanmeldings- en inschrijvingsbeleid voortgezet onderwijs
De besturen van de scholen voor vmbo en havo/vwo in Zaanstad hebben met het oog op de kwaliteit van het onderwijs afspraken gemaakt om in de komende jaren het onderwijsaanbod beter te spreiden, de huisvesting van de scholen aan te passen en gezamenlijk te organiseren dat elke leerling zoveel mogelijk op een school van zijn/haar en diens ouders voorkeur terecht kan. Deze afspraken zijn gemaakt in overleg met de gemeente Zaanstad. De afspraken zijn vastgelegd in een Convenant Aanmelding en Inschrijving. In het convenant is het gezamenlijke beleid voor aanmelding en inschrijving weergegeven. Dit gezamenlijke beleid is het resultaat van een zorgvuldige afweging van alle belangen en houdt goed rekening met bijzondere gevallen en individuele belangen van leerlingen in het vmbo en in het havo/vwo.

Uitgangspunt van het gezamenlijke beleid is een kwalitatief hoogwaardig en divers onderwijsaanbod. Leerlingen worden niet verplicht zich bij een specifieke school in te schrijven; de vrije schoolkeuze blijft gehandhaafd.

Het gezamenlijke beleid houdt in dat elke leerling zich aanmeldt bij de school van eerste voorkeur en op dat moment ook al de school van tweede en voor derde voorkeur aangeeft. Het streven is er op gericht dat de vo-scholen zoveel als mogelijk inschrijving op de school van eerste voorkeur realiseren. Om de kwaliteit van het onderwijs voldoende te kunnen borgen, wordt echter ook uitgegaan van het principe, dat een vo-school de mogelijkheid heeft om niet meer leerlingen in te schrijven dan de kwaliteit van het onderwijs (met inbegrip van de huisvesting) toelaat.

Dit kan betekenen dat tussen leerlingen geloot moet worden. De vmbo- en havo/vwo-scholen werken met dezelfde procedurele uitgangspunten; op basis van een aantal vastgestelde criteria kan voorrang bij de inschrijving worden verkregen. Over de procedure en de eventuele gronden van voorrang bij de inschrijving worden door het gezamenlijke voortgezet onderwijs voor de ouders jaarlijks een brochure gemaakt. De brochure Aanmelding en Inschrijving 2016 voor ouders kunt u downloaden. De brochure wordt jaarlijks geactualiseerd en verschijnt in januari. (Link toevoegen naar brochure)

Overstap 
Tijdens de schoolloopbaan komt het voor dat een leerling de overstap maakt naar een andere leerweg of schoolsoort, een andere afdeling of programma of naar een
andere school. Om in het belang van de leerling de overstap soepel en vooral goed te laten verlopen, worden gegevens van de leerling overgedragen. Het gaat dan naast de gebruikelijke naam- en adresgegevens van de leerling ook over gegevens, die het functioneren van de leerling betreffen.

Aanmeldingen en inschrijving

De keuze voor een middelbare school kan best lastig zijn. De basisschool geeft je een schooladvies en met dat advies op zak kun je op zoek naar de school die het beste bij je past. Een hulpmiddel daarbij is de keuzegids De Overstap, die ontvang je in het najaar. Hierin staat veel informatie, onder andere over alle onderwijssoorten, de procedures bij aanmelding en inschrijving in Zaanstad en een tijdpad. Ook staan in deze gids alle middelbare scholen in de Zaanstreek op een rij.

Heb je je keuze voor een school gemaakt? Dan zorgt de basisschool via een elektronisch systeem (ELK) dat de aanmelding binnenkomt bij de school van eerste voorkeur. Alle scholen voor voortgezet onderwijs houden zich aan dezelfde afspraken en volgen dezelfde aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. Meer over deze procedure kun je terugvinden in de keuzegids De Overstap.

Op de website van POVO-Zaanstreek staat alle informatie uit de keuzegids ook digitaal.