Begeleiding

Mentor

Elke klas op Het Saenredam heeft een mentor. De mentor is de spil in het groepsproces van de klas. Daarnaast volgt de mentor de schoolresultaten en bespreekt eventuele problemen met de mentorleerlingen. Een mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Hiernaast vindt u een lijst met de mentoren.

LOB

In elk leerjaar zijn er activiteiten voor de leerlingen die te maken hebben met de voorbereiding op de keuze van een vervolgopleiding en/of beroep. Deze activiteiten variëren van een snuffelstage, een langere stageperiode, het uitvoeren van een beroepen interessetest tot bedrijfsbezoeken.

De mentor besteedt in de mentorlessen aandacht aan de keuzemogelijkheden in het vervolgonderwijs. In het 3e en 4e leerjaar van de basis­ en kaderberoepsgerichte leerweg worden de keuzemogelijkheden verdiept. De leerlingen van de theoretische leerweg krijgen met het Profielwerkstuk een programma aangeboden waarin de eigen interesses en mogelijkheden in kaart worden gebracht.

Junior Coaches

Op Het Saenredam werken we met junior coaches. Leerlingen uit klas 3 ondersteunen in tweetallen de mentor. Deze leerlingen kunnen een goed rolmodel zijn voor nieuwe leerlingen en leerlingen communiceren makkelijk met elkaar.

Huiswerkklas Lyceo

De huiswerkklas op Het Saenredam wordt verzorgd door Lyceo. Voor informatie kunt u contact opnemen via info@lyceo.nl en u kunt kijken op de website van Lyceo https://www.lyceo.nl/vestigingen/zaandijk/saenredam-college. Lees meer…

Uitgangspunten begeleiding en ondersteuning  

Dit zijn de uitgangspunten:

– Leerlingen hebben regie over hun leren en ontwikkelen.
– Leerlingen nemen samen verantwoordelijkheid voor het leren en ontwikkelen van de klas.
– Ouders zijn betrokken bij het leren en ontwikkelen van hun kind op school.
– We handelen datagestuurd, planmatig, efficiënt, transparant.
– We registreren feitelijk en herkenbaar en volgens de AVG.

Leerlingbegeleiding

Op Het Saenredam vinden we zorg voor onze leerlingen belangrijk. Als de mentor denkt dat een leerling meer hulp nodig heeft, zal hij dit eerst met de leerling bespreken. Als hij het nodig vindt, neemt hij contact op met het zorgteam. Lees meer…

Dyslexie

Dyslexie wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat of vlot toepassen van het lezen of spellen op woordniveau. Dyslexie verschilt van leerling tot leerling. Daarom wordt in overleg met de leerling gekeken aan welke zorg behoefte is. Lees meer..

Pesten

Op Het Saenredam zijn de leerlingcoördinatoren hiervoor aanspreekpunt. Leerlingcoördinatoren onderbouw zijn mevrouw R. Sanchez en mevrouw N. Hulst. Leerlingcoördinatoren bovenbouw zijn mevrouw J. Houtenbos en mevrouw Y. de Rooij-Maas. Wekelijks wonen zij het sociale veiligheidsoverleg bij. Zij adviseren de mentoren in het handelen bij alle pestgerelateerde problemen. In ons anti-pestprotocol staat omschreven hoe we handelen. Hiernaast vindt u het anti-pestprotocol van Het Saenredam.

Interne contactpersonen

Bij klachten op het gebied van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of discriminatie kan contact worden opgenomen met de interne contactpersonen in de school. Zij bieden een luisterend oor en geven advies. Indien nodig of gewenst nemen de interne contactpersonen contact op met de externe vertrouwenspersoon. Meneer Luntz en mevrouw Houtenbos zijn de vertrouwenspersonen van Het Saenredam.

Samenwerkingsverband Zaanstreek

In het kader van passend onderwijs zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zaanstad aangesloten bij het Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ). Deze scholen werken nauw samen op het gebied van onderwijsondersteuning. Hiervoor zijn binnen het samenwerkingsverband op schoolniveau en bovenschools een aantal voorzieningen ingericht. Mevrouw E. de Boer is directeur-bestuurder van het SVZ en daarmee verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van passend onderwijs in de regio Zaanstreek.