Beste ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling,

Aanstaande maandag (7 februari) is weer een ontwikkeldag voor de medewerkers van Het Saenredam en zijn er geen lessen volgens rooster.

Deze maandag is dus voor de leerlingen lesvrij!

Als er met een leerling voor die dag een individuele afspraak is gemaakt (bijvoorbeeld voor het inhalen van een toets), staat dat vermeld in Magister.

Met vriendelijke groet, Administratie Het Saenredam

<
juni 2022
>
juni 2022
202206
<
juni 2022
>
juni 2022
202206
<
juni 2022
>
juni 2022
202206

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Indien u een gesprek met de mentor heeft aangevraagd, hierbij het volgende:

De oudergesprekken met de mentor zullen vanwege de aangescherpte coronamaatregelen helaas ONLINE plaatsvinden via TEAMS.

U heeft via uw zoon/dochter het briefje met de ingevulde mentorafspraak retour ontvangen.

Om in te loggen bij de online afspraak, moet u de volgende stappen nemen:

1. Inloggen in Magister met DE GEGEVENS VAN UW KIND.

2. U gaat naar de agenda van uw kind in Magister.

3. Bij het tijdstip waarop u het gesprek zou hebben, staat een afspraak. Klik op deze afspraak.

4. In deze afspraak staat een link naar een online afspraak in Teams. Klik op deze link.

5. Als het goed is, heeft u nu contact met de mentor van uw kind.

Indien uw kind zijn/haar wachtwoord van Magister niet paraat heeft of het wachtwoord is vergeten: via 365.vozaanstad.nl is wachtwoord resetten altijd mogelijk.

Met vriendelijke groet,

T. Keuning, afdelingsleider onderbouw

M. Honingh, afdelingsleider bovenbouw

<
juni 2022
>
juni 2022
202206
<
juni 2022
>
juni 2022
202206

Nieuwe directeur:

Dit schooljaar is mevrouw J. Bakker gestart als directeur van Het Saenredam. Zij is mevrouw Hendriks opgevolgd, die met ingang van dit schooljaar geniet van haar welverdiende pensioen.

Nationaal Programma Onderwijs

Waarom een NP Onderwijs?

De overheid trekt de komende tweeënhalf jaar in totaal € 8,5 miljard uit voor een Nationaal Programma Onderwijs. Dit investeren de scholen de komende twee schooljaren in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en in het inhalen van coronavertragingen. Er wordt gekozen uit een menukaart van kansrijke interventies.

Wat doet het NP Onderwijs?

Het NP Onderwijs ondersteunt:

 • Leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben; bijvoorbeeld door extra lessen in kleine groepjes mogelijk te maken.
 • Docenten en andere medewerkers in het onderwijs; bijvoorbeeld met speciale trainingen.

  Het NP Onderwijs is gericht op:
 • De persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen.
 • Het inhalen en goedmaken van vertragingen, bijvoorbeeld door het onderwijs toe te spitsen op de kern van de vakken.

Met het extra geld kan de school coronavertragingen aanpakken. Daarvoor kiezen we uit een menukaart van kansrijke interventies.

Het Saenredam heeft gekozen voor de volgende interventies:

 • Extra wiskundeles in de tweede klas

Uit onderzoek is gebleken dat door het wegvallen van fysieke lessen en de directe nabijheid van de docent, het leren van wiskunde in de knel is gekomen. Daarom hebben we gekozen voor een extra wiskundeles in de tweede klas.

 • Ontwikkeling executieve functies door tijdelijke uitbreiding ondersteuningsteam

Het ondersteunen van leerlingen individueel en in kleine groepen bij het aanleren van Plannen en Organiseren en bij leren leren. Om deze vaardigheden aan te leren worden er dit jaar diverse workshops gehouden en is er een traject leren-leren gestart. Daarnaast is de stilteklas gerealiseerd. Verderop in dit nieuwsbericht leest u wat deze precies inhoudt.

 • Democratische kernwaarden in de klas

Het Saenredam is een inclusieve school waar leerlingen zich thuis voelen. Leerlingen praten en beslissen mee. Ze kunnen zichzelf zijn en tegelijkertijd goed samenwerken, er wordt naar hen geluisterd. Leerlingen van Het Saenredam spreken vrijmoedig en luisteren openhartig. Het Saenredam is een school waar leerlingen leren dat ze met realistisch optimisme bijdragen aan een betere wereld.

 • Dramatische vorming havo 3 en mavo 3

Leerlingen hebben zich in de eerste twee leerjaren door het veelvuldig thuisonderwijs onvoldoende creatief en kunstzinnig kunnen vormen. Op Het Saenredam vinden wij persoonsvorming een essentieel onderdeel van het curriculum. Daarom bieden wij juist deze groep een week waarin zij met de klas een theatervoorstelling maken van a tot z. De leerlingen kunnen zich ontwikkelen op kunstzinnig vlak en kiezen daardoor bewust wel/niet voor een examenvak in die hoek.

 • Vakondersteuning (groeps- en individuele ondersteuning)

We bieden extra vakondersteuning in reactie op het wegvallen van fysieke lessen en de nabijheid van de docent door Corona

Ondersteuning vanuit NPO gelden: stilteklas leerjaar 4

Vorig schooljaar hebben leerlingen een lange tijd thuis onderwijs moeten volgen vanwege Covid-19.

Het Saenredam heeft opgemerkt dat veel leerlingen het lastig vonden om thuis zelfstandig te werken. Gezien er dit schooljaar een nieuwe groep leerlingen is die eindexamen moet doen, is er nagedacht over passende ondersteuning. Het doel van deze ondersteuning is dat alle examenleerlingen aan het einde van dit schooljaar hun diploma halen.

Vanuit de NPO-gelden is er dit schooljaar een zogenoemde stilteklas gecreëerd. In de stilteklas werken vierdejaars leerlingen aan huis- en leerwerk en kunnen zij zich daarnaast voorbereiden op de komende tentamens (PTA-

toetsen) die meetellen voor het eindexamen. Wij hopen dat de leerlingen op deze manier direct een goede start maken in het examenjaar.

Voor deze klas is een lokaal ter beschikking gesteld en ingericht om een prettige sfeer voor de leerlingen te creëren. Naar aanleiding van de rapportvergadering aan het einde van het vorige schooljaar is een aantal examenleerlingen aangewezen om aan hieraan deel te nemen. De ouders van de leerlingen die in de stilteklas zitten, zijn tijdens de ouderavond en via een brief geïnformeerd. De stilteklas is geopend op maandag, dinsdag en donderdag tussen 13:30-16:30 uur.

We zijn nu enkele weken op weg en er wordt door de leerlingen in de stilteklas goed gewerkt. De voorbereiding van de eerste toetsweek in november staat hierbij centraal.

Ouderraad

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden!

Wat is de ouderraad?

De ouderraad is een team van enthousiaste ouders/verzorgers van leerlingen uit diverse leerjaren. Doel van deze raad is om de betrokkenheid bij de school te vergroten. Zo hebben ouders/verzorgers inspraak en kunnen zelf ideeën inbrengen of op verzoek van school hun mening geven.

Wat doet de ouderraad?

 • Organiseren en ondersteunen van activiteiten op school
 • Behartigen van de belangen van ouders/verzorgers bij de schoolleiding
 • Beheren van de vrijwillige bijdrage ouderraad
 • Stimuleren en ontwikkelen van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school
 • Betrekken van ouders bij de school

Nieuwe leden gezocht!

Momenteel zijn de meeste leden jaren achtereen lid van de ouderraad en zullen komend jaar vertrekken omdat hun kinderen de school gaan verlaten. Daarom is de ouderraad op zoek naar nieuwe leden.

Ouders/verzorgers van leerlingen die een vergadering willen bijwonen of zich willen aanmelden als lid voor de ouderraad, kunnen dit aangeven door een email te sturen aan: ouderraad@saenredam.nl

De MR van Het Saenredam is weer compleet.

Het Saenredam beschikt over een medezeggenschapsraad (MR) waarin medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen vertegenwoordigd zijn. De MR praat en denkt mee met de school en adviseert of beslist waar het nodig is. Een belangrijk aspect van de MR is, dat zij, net als de school zelf, de openheid over belangrijke zaken bevordert. Naast de MR van Het Saenredam zelf, is de MR ook vertegenwoordigd in de GMR, de gemeenschappelijke MR van OVO Zaanstad.

Afgelopen vrijdag is Caroline Bakker verkozen als ouder in onze MR. Ontzettend bedankt voor het stemmen en welkom Caroline!

Caroline Bakker

Mijn naam is Caroline Bakker. Mijn zoon Maarten is vorig jaar gestart in de brugklas en is over naar de tweede klas. Mijn betrokkenheid bij het onderwijs is groot. Ik ben docent Frans op een grote brede scholengemeenschap in Amstelveen en geef les op alle niveaus en in alle jaarlagen. Ik heb ruime ervaring in het onderwijs. Vanuit de rol van ouder is mijn kijk op onderwijs totaal veranderd. Ik heb mij onvoldoende gerealiseerd dat de stap van BO naar VO zo enorm was.

Alles is nieuw, alles is onbekend, alles is veel en vaak ook te veel: praktische opdrachten, huiswerk, computergebruik, email, Magister, Teams enz., Het is een hele berg voor een brugklasser, een tweede klasser met nieuwe vakken, een 3e klasser met het kiezen van een profiel en in de bovenbouw (ik noem het altijd brugklas 2.0) begint het in kleiner verband weer opnieuw met clusters, pta, examencijfers, toetscijfers enz. Ik ben een tevreden ouder en ik denk tegelijkertijd dat er voor de school op een aantal punten winst te behalen is, waar wij als

MR misschien een bescheiden bijdrage aan kunnen leveren. Graag stel ik mij kandidaat om met elkaar onze expertise in te zetten als school, ouders, docenten, schoolleiding. Hartelijke groet,  Caroline Bakker

De MR heeft nu de volgende samenstelling:

Leerlinggeleding

Rende Luitjes (3H)
Melanie Smit (3H)

Oudergeleding

Caroline Bakker (moeder van Maarten uit leerjaar 2)

Jan Paul Bekkers (ook lid GMR) (vader van Cas uit leerjaar 3)

Personeelsgeleding

Hildo Scheeve Mirjam Kotte

Fariël Meirmans (secretaris)

Jeroen Bos (voorzitter) (ook lid van (P)GMR)

De eerstvolgende MR vergadering is op maandag 8 november a.s. Hartelijke groet,

De leden van de MR

ACTIVITEITEN OP SCHOOL:

Introductiedag Leerjaar 1

Donderdag 2 september heeft leerjaar 1 weer een fantastische introductiedag gehad.

Helaas kon klas 1A, vanwege quarantaine, hier niet bij aanwezig zijn. Deze leerlingen zullen binnenkort ter compensatie een kennismakingsmiddag aangeboden krijgen.

Programma van de dag:

1B en 1C startten ‘s ochtends met het sport-spelprogramma in het

Topsportcentrum Koog a/d Zaan; o.a. stormbaan, estafette met skippybal – zwevend tapijt – tunnel – looprups.

’s Middags gingen zij zwemmen in zwembad Zaangolf.

1C, 1D en 1E startten in het zwembad Zaangolf en hadden ’s middags het sport-spelprogramma in het Topsportcentrum.

Rond half 4 waren alle klassen weer terug bij school om te chillen op het schoolplein.

Om 16:00 u stond Frank Faas met hulp van de Peer Leaders klaar met een heerlijke barbecue.

Rond 17:30 u werden de tafels door de leerlingen schoongemaakt en gingen ze moe en voldaan weer naar huis.

Een pluim voor de Peer Leaders die héél goed geholpen hebben.

Mentoractiviteit leerjaar 2: Bowlen!!

In de eerste weken zijn we met leerjaar 2 gaan bowlen. Een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen buiten de lesuren om. Met alle spares en strikes die gegooid werden (en oké, ook een bal die met een grote boog op een heel andere baan belandde) zat de sfeer er goed in. En ondertussen werd er lekker ‘gemingled’ door de leerlingen die elkaar nog niet goed kenden. Na afloop werden de verbrande calorieën weer aangevuld met friet, frikadel en ijs.

Activiteiten leerjaar 2 en 3 Lifestyle Sciences:

Wat een hOOGtepunt!

De leerlingen uit beide 3 havo klassen kregen de gelegenheid om een lamsoog te ontleden met als doel de verdere ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden richting de toekomstige bovenbouw.

De leerlingen uit de tweede klas mochten een stripverhaal in groepjes ontwerpen door gebruik te maken van de eerste stappen binnen de onderzoeksmethode en dat met een proefje naar keuze.

Dit betrof een kennismaking met de verschillende stappen van de onderzoeksmethode (titel, onderzoeksvraag, hypothese, materiaal en werkwijze) gebruikmakend van de eigen creativiteit.

Het gekozen proefje zullen zij ook zelf mogen uitvoeren tijdens een les waarbij zij verder kennismaken met het leren analyseren en noteren van de waarnemingen en het leren schrijven van een conclusie en discussie.

Hun werk is te bewonderen op de tweede verdieping naast lokaal 2.09.

Een leuke mentoractiviteit in klas 3E!

Dat sommige leerlingen elkaar al langer kennen en met elkaar in dezelfde vertrouwde groepjes omgaan, dat weten wij wel. Met dank aan docent Remco de Vries voor zijn idee en bestanden, is samen met klas 3E een leuke opdracht uitgevoerd. De leerlingen werden uitgedaagd om van elkaar (groepjes van twee) het gezicht van de zijkant in silhouet vorm te tekenen, uit te knippen en vervolgens op A3 te plakken. De mentor bepaalde echter welke leerlingen met elkaar gingen samenwerken.

Sommige pogingen leverden hierbij veel positieve hilariteit op, waarbij het ijs tussen sommige leerlingen verder gebroken is en zij elkaar weer iets beter konden leren kennen.

Komende activiteit leerjaar 4 Beroepenmarkt 7 oktober 2021

Voor de mavo 4 leerlingen is een beroepenmarkt georganiseerd! Zij zijn uitgenodigd om samen met 1 ouder/verzorger op donderdagavond

7 oktober a.s. de beroepenmarkt op onze school te bezoeken.

Wij hebben een groot aantal voorlichters en oud-leerlingen bereid gevonden informatie te geven over verschillende opleidingen die na de mavo kunnen worden gevolgd (zie logo’s van deelnemende vervolgopleidingen). Tevens is er informatie over onze eigen havo.

Deze avond is opgenomen in het PTA Loopbaanoriëntatie (LOB). Het is dus een verplicht onderdeel van het PTA LOB en van

het profielwerkstuk. Alle leerlingen maken een verslag van de voorlichtingsronden. Wij wensen de leerlingen die avond veel plezier met het ontdekken van alle vervolgmogelijkheden.

Bezoek van Minister van Onderwijs, mevrouw Engelshoven op Het Saenredam

Vorige week maandag bracht de Minister van Onderwijs, mevrouw Ingrid van Engelshoven, een bezoek aan de les Engels van onze nieuwe collega, Ken Besuijen, in klas 2MHd. Naast zijn universitaire lerarenopleiding volgde hij enkele literatuurvakken die via het Alfa4all-programma (een interuniversitair initiatief om meer academisch geschoolde docenten voor de klas te krijgen) worden aangeboden.

Naar aanleiding van een online werkbezoek dat de minister

afgelopen juni aflegde en ze Ken naar zijn ervaringen vroeg wilde ze ook graag een lesbezoek afleggen.
Om die reden heeft Ken in de tweede klas een korte literatuurles ontworpen en is hij met de minister en de leerlingen aan het werk gegaan met “limericks” – korte gedichten.

De minister en de leerlingen zich goed hebben vermaakt tijdens de les. Deze korte introductie in deze vorm van poëzie mocht toch hun beider horizon weer wat verbreden. De minister ging aan het eind van de les met de leerlingen in gesprek over hun leesgedrag, de lessen in het algemeen en de ultieme hamvraag “Wat maakt een goede leraar?” — een vraag die door enkele leerlingen

met een duidelijk onderbouwde visie beantwoord werd. Er bleken zelfs enkele aspirerend docenten in de klas te zitten!

Na de les is de minister met de schoolleiding en de twee schoolopleiders (zij begeleiden nieuwe docenten en student-docenten) om tafel gegaan om verder te praten over onderwerpen als het lerarentekort en het aantrekken van nieuwe aanwas voor het onderwijs. Ondanks dat bezoeken van ministers aan een strak tijdsschema gebonden zijn nam minister Van Engelshoven uitgebreid de tijd, vroeg door en toonde oprechte bezorgdheid en interesse. Dat de geplande tijd ruimschoots verstreek deerde haar niet. Al met al een waardevolle ontmoeting — voor beide partijen!

Coronamaatregelen op school vanaf 25 september

Zoals verwacht versoepelt het kabinet de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus en wel vanaf maandag 25 september. De versoepelingen volgen op advies van het Outbreak Management Team.

De belangrijkste versoepelingen zijn:

 • Op school zijn leerlingen en medewerkers niet meer verplicht een mondkapje te dragen.
  • De verplichte anderhalve meter afstand tussen leerlingen en medewerkers, en medewerkers onderling komt te vervallen.

De quarantaineplicht blijft bij een nauw contact met iemand die besmet is. Ook blijft het advies om twee keer per week preventief zelftests (worden uitgedeeld door de mentor) af te nemen voor een medewerker of leerling die niet:

 • 14 dagen of langer geleden een tweede prik heeft ontvangen van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca; of
 • 14 dagen of langer geleden een prik heeft ontvangen van één van deze vaccins en corona heeft gehad; of
 • 28 dagen of langer geleden een Janssen-vaccinatie heeft ontvangen; of
 • minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.

Voor iedereen blijven de basisregels, zoals handen wassen en thuis blijven bij klachten, bestaan.

Ook blijft ventileren in de klaslokalen heel belangrijk. Als het straks kouder wordt, denk eraan om een warme trui of vest mee te nemen.

Meer informatie over de basisregels kun je vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene- coronaregels/basisregels

Vraag vanuit de wijk over het voorkomen van overlast

Onze school is onderdeel van de wijk Rooswijk en we hebben met elkaar de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de wijk. In samenwerking met bewoners, winkeliers en gemeente willen we ook dit schooljaar weer prettig samenleven. Daarom heeft de school regelmatig contact met de buurt. We vinden het belangrijk dat ook onze leerlingen zich hiervan bewust zijn.

Ons inziens is het niet nodig om in de pauze naar de AH te gaan, aangezien er op school een prima catering is. Mocht je tijdens pauze/tussenuren toch naar de winkels gaan, dan lijkt het ons vanzelfsprekend dat je geen (geluids-)overlast veroorzaakt voor de bewoners/winkeliers.

Afval hoort natuurlijk in de vuilnisbak en als je een winkel betreedt is het goed om te weten wat de regels voor scholieren zijn. De winkeliers kunnen aanvullende voorwaarden stellen om te winkelen. Er wordt bijvoorbeeld bij AH een maximumaantal scholieren toegelaten, door het rode mandjes systeem. Zijn de mandjes op dan moet je even wachten tot een scholier de winkel heeft verlaten. Bij wangedrag wordt door AH contact met ons opgenomen voor  verdere consequenties.

We gaan ervan uit dat onze leerlingen zich aan de maatregelen houden.

Namens de buurtbewoners en de winkeliers, alvast bedankt voor je medewerking!

In en om de school

Watertappunt

Sinds begin dit schooljaar hebben we een watertappunt op het schoolplein. Vorig jaar is de leerlingenraad een aantal keer bij elkaar gekomen om te denken over aanpassingen aan het schoolplein. Eén van de wensen vanuit de leerlingenraad was een watertappunt buiten. Dat is nu gerealiseerd.

Bouw nieuwbouwproject tegenover de school

Vanaf het einde van het vorige schooljaar wordt tegenover onze school het vertrouwde parkeerterrein bouwrijp gemaakt voor het nieuwbouwproject De Bannehoven. Dit betekent dat er al weken bouwhekken om het terrein staan en er met zwaar materiaal stenen, bomen, putten en lantaarnpalen worden weggehaald. Inmiddels is het terrein tegenover de school één grote zandvlakte.

Vanaf het begin van het schooljaar tot 17 september jl. heeft de Elvis Presleystraat helemaal open gelegen omdat de riolering van De Bannehoven werd aangelegd. Hierdoor is de school anderhalve maand lang lastig bereikbaar geweest. Inmiddels is de straat weer open voor verkeer.

De aankomende periode zullen de werkzaamheden verder gaan. Heien staat de aankomende weken nog niet op het programma. Het is belangrijk voor iedereen die Het Saenredam bezoekt (leerlingen, ouders, medewerkers, bezoekers) te weten dat er veel bouwverkeer rondom de bouwplaats rijdt. Voor ieders veiligheid is het van belang om hier als weggebruiker extra alert op te zijn. In de mentorlessen is hier middels een PowerPoint van de projectleider aandacht aan besteed. Wij doen wat er binnen onze macht ligt om ervoor te zorgen dat onze leerlingen zo min mogelijk last hebben van de bouwwerkzaamheden.

Wat is Peer2Peer (P2P)

Inmiddels vijf jaar geleden zijn we op het Saenredam gestart met P2P. Elke leerling kan zich vast nog de Peer Leaders herinneren die hebben geholpen in leerjaar 1.

Ook dit jaar werken we weer met Peer Leaders.

Wat doet een Peer Leader?

Peer Leaders zijn ouderejaars leerlingen die, in koppels van twee, een brugklas onder hun hoede nemen.

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor veel leerlingen een grote overstap. Alles is nieuw en anders.

Ouderejaars leerlingen hebben ervaring met die overgang. Ze hebben het tenslotte zelf ook meegemaakt.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een Peer Leader?

Er zijn allerlei zaken waarbij een Peer Leader ingezet wordt. U kunt denken aan:

 • Wegwijs maken van brugklassers bij ons op school.
 • Meegaan op met de introductiedag en S.O.S. (slapen op school) met de brugklas.
 • Samen met je Peer Leader-maatje in de mentorles van de brugklas informatie geven.
 • Leerlingen helpen die moeite hebben om contact te maken.
 • Zelf het goede voorbeeld geven op school.
 • Af en toe een praatje maken met een brugklasser (in de pauze).

Wat krijgt een Peer Leader ervoor terug?

Wist je dat je zelf gelukkiger wordt van het helpen van een ander? Dit is wetenschappelijk bewezen. Maar je wordt niet alleen heel blij doordat je iets voor een ander betekent, maar je steekt er zelf ook veel van op. Er is namelijk ook bewezen dat als je iets aan een ander uit kunt leggen, je het zelf pas écht begrijpt.

Als je de rol als Peer Leader goed hebt ingevuld dan krijg je aan het eind van de begeleidingsperiode een mooi certificaat dat je in je portfolio kunt opnemen.

Op het certificaat staan de geleerde competenties. Deze competenties kunnen zijn:

 • Een klas begeleiden
 • Een leerling begeleiden
 • Initiatief nemen
 • Samenwerken
 • Thuis laten voelen en wegwijs maken
 • Raadgeven en helpen bij het oplossen van problemen; motiveren en aanmoedigen
 • Helpen bij het plannen van huiswerk en het maken van huiswerk; coachen op studievaardigheden
 • Uitlegvaardigheden
 • Inlevingsvermogen
 • Feedback geven

Op Het Saenredam hangen in elk lokaal de schoolregels:

SCHOOLREGELS

Behandel anderen met respect.

Gebruik vriendelijke taal en laat elkaar uitspreken.

Laat anderen met rust. Gebruik je eigen spullen.

Ga respectvol om met sociale media.

Kom op tijd en wees voorbereid

Maak je huiswerk.

Neem je spullen direct voor je.

Zet je tas op de grond.

Werken en laat anderen werken

Werk rustig.

Blijf in de klas tijdens de les.

Je mobiel is tijdens de les niet te zien en niet te horen.

Volg de aanwijzingen van je docent.

Houd het netjes

Samen houden we onze school schoon.

Eet en drink alleen op de aangegeven plekken.

Gooi afval in de bakken.

Plaats je fiets in het rek, bewaar je jas in je kluis.

Laat je werkplek netjes achter.

Het Saenredam is rookvrij, kauwgomvrij en energiedrankvrij.

VEILIG-DUIDELIJK-BETROKKEN

AGENDA

Oktober

6 oktober schoolfotograaf
7 oktober beroepenmarkt mavo 4
8 oktober lesvrij voor leerlingen i.v.m. ontwikkeldag personeel
12/13 oktober leerjaar 2 voorlichting Halt
14/15 oktober leerjaar 2 Bètatechniek
27/28/29 okt. mavo 4 Leerlingbezoekdagen mbo
18 t/m 22 okt. herfstvakantie

November

1 t/m 8 nov. toetsweek 1 mavo 4
8 november MR vergadering 19.00-21.00
9 november mavo 3 (LOB) programma “over de streep”
10 november schoolfotograaf 2de ronde en groepsfoto examenkandidaten
11 november inhaalmoment toetsweek 1, mavo 4
15 november POVO avond
17 november GGD mavo 3/havo 3 (gezondheidsonderzoek)
19 november herkansen toetsweek 1 mavo 4
23 november mavo 4 kijk- /luistertoets Nederlands
30 november mentorspreekmiddag/-avond

December

1 december rapporten uitdelen lj. 1, 2, en 3
2 december sint-viering onderbouw
6/7 en 10 dec. mavo 3 CKV in De Krakeling
9 december mavo 4 inhalen kijk- /luistertoets Nederlands
9 december lesvrij voor leerlingen i.v.m. ontwikkeldag personeel
23 december kerstactiviteit lj. 1, 2 en 3
23 december kerstgala mavo 4
24 december lesvrij voor leerlingen
27 dec-9 jan. kerstvakantie

<
juni 2022
>
juni 2022
202206

Zaandijk, 18 augustus 2021

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van
alle leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4

Betreft: Start nieuwe schooljaar

Geachte heer, mevrouw,

Start nieuwe schooljaar!

Hopelijk heeft u/hebben jullie een fijne vakantie gehad. De medewerkers van Het Saenredam zien uit naar de start van het nieuwe schooljaar. Hoewel we hadden gehoopt op een start zonder maatregelen tegen Covid, is dit helaas nog niet het geval. De mondkapjesplicht blijft in elk geval tot 20 september overeind en ook de 1,5 meter afstand tot de medewerkers van Het Saenredam blijft voorlopig intact.

Schooljaar 2021-2022 gaat van start in de week van 23 augustus. Op maandag 23 en dinsdag 24 augustus komen de leerlingen de boeken ophalen volgens het rooster dat u aantreft in de brief. Vanaf woensdag 25 augustus starten de lessen volgens het rooster in Magister. Op woensdag 25 augustus volgt een aantal docenten een training. Er zullen
derhalve die dag lessen uitvallen. (Aan het eind van deze week is de klasindeling bekend en het rooster in Magister ingelezen.)

Coronamaatregelen
Vooralsnog gelden onderstaande regels voor de start van het nieuwe schooljaar:

 • Bij verkoudsheidsklachten, hoesten of koorts blijven leerlingen en medewerkers thuis en laten zich testen.
 • Leerlingen en medewerkers krijgen 2 zelftesten per week mee naar huis om af te nemen.
 • Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot medewerkers van Het Saenredam.
 • Leerlingen dragen een mondkapje, tenzij ze in het lokaal zitten.
 • Leerlingen gaan in de pauze naar buiten.
 • Ramen staan veel open in verband met de ventilatie. Wij adviseren een vest of trui in de kluis te leggen.
 • Wij vragen u bij een positieve uitslag direct contact op te nemen met Het Saenredam (of de volgende ochtend vanaf 8.00) op 0756409130.

Nieuwbouw voor de school

Komend schooljaar zullen er tegenover de school werkzaamheden plaatsvinden voor de nieuwbouw van de wijk De Bannehoven. Dit houdt in dat er veel vrachtverkeer langs de school rijdt. Dit is een groot verschil met het grote lege parkeerterrein van voorheen. Wij besteden aandacht aan de verkeersveiligheid in de (mentor)les en willen u ook vragen hier zo mogelijk thuis aandacht aan te besteden.

Bereikbaarheid per fiets
Fietsers kunnen de school bereiken via de achterzijde van het schoolplein, zie de donkerblauwe route op de kaart. De hoofdingang is afgesloten voor fietsers. Zie de blauwe route op de kaart.

Bereikbaarheid per auto

Het grote parkeerterrein voor de school is niet langer te gebruiken. U zult rekening moeten houden met looptijd vanaf
uw parkeerplek in de wijk en wij adviseren u zoveel als mogelijk met de fiets of lopend te komen.

Bereikbaarheid per bus

Voor Het Saenredam komt er een omleiding voor de bus vanaf 23 augustus tot 18 september a.s. De bushalte op de John Lennonstraat komt te vervallen. De dichtstbijzijnde bushalte is dan bij het verpleeghuis Rooswijk van Evean. Dit is circa 4 minuten lopen.

Dit is de tijdelijke route van
Connexxion

Boeken ophalen

Rooster uitdelen boeken klas 1MH maandag 23 augustus 2021.

KlasTijd aanwezig in lokaalLokaalTijd aanwezig in de gymzaalDocent
S1MHa10:501.0111:00R. de Vries
S1MHb11:101.0611:20S. Langeveld
S1MHc11:301.0711:40J. Luntz
S1MHd11.501.0312:00T. Stolker
S1MHe12:501.0413:00T. van der Meulen
S1MHf13.101.0513:20B. de Vries

Rooster uitdelen boeken klas 2 maandag 23 augustus 2021

KlasLokaalTijd aanwezig LokaalTijd aanwezig gymzaalDocent
S2MHa1.0113:4013:50L. Meijn
S2MHb1.0613:5014:00R. el Metaoua
S2MHc1.0714:0014:10G. Mantel
S2MHd1.0314:1014:20N. Naderi
S2MHe1.0414:2014:30J. Cress
S2MHf1.0514:3014:40D. Ramautar

Rooster uitdelen boeken klas M3 en H3 dinsdag 24 augustus 2021

KlasLokaalTijd aanwezig lokaalTijd aanwezig gymzaalDocenten
SM3a1.0113:1513:30F. Meirmans
SM3b1.0313:3013:45R. Veldt
SM3c1.0413:4514:00J. Verburgh
SM3d1.0514:1514:30M. Prinsen
SH3e1.0614:3014:45M. Harinck
SH3f1.0714:4515:00M. Hendriks

Rooster uitdelen boeken klas M4 dinsdag 24 augustus 2021

KlasLokaalTijd aanwezig lokaalTijd aanwezig gymzaalDocenten
SM4a1.0111.3011.45C. Ras
SM4b1.0411.4512.00J. Houtenbos
SM4c1.0712.0012.15S. Luinge
SM4d1.0512.1512.30I. Barends
SM4e1.0612:3012:45M. Faedi
 • Na het ophalen van de boeken controleert de docent samen met de leerlingen of alle boeken aanwezig zijn die op de bijgeleverde boekenlijst staan en op eventuele schade.
 • De leerlingen hebben nog 3 weken de tijd om boeken om te ruilen als zij later nog schade ontdekken aan één of meerdere boeken. De leerling moet met het beschadigde boek naar Sonja. (vanaf woensdag).
 • Controleer of alle boeken voorzien zijn van een boekensticker, zo niet dan moet er een boekensticker in de voorkant van het boek geplakt worden.
 • Als alle boeken aanwezig zijn dan ondertekenen de leerlingen voor ontvangst op de bijgeleverde boekenlijst.
 • Lijst inleveren bij mevrouw Boschman.
 • De lijsten niet laten ondertekenen door de leerling als het boekenpakket niet compleet is, of als er een boek schade heeft. De leerling geeft op de lijst (achter het betreffende boek) aan welk boek hij/ zij mist. De lijst wel inleveren.
 • Alle huurboeken moeten gekaft worden, er mogen geen stoffen hoesjes gebruikt worden

Inloggegevens Magister

Nieuwe leerlingen (en hun ouders) die instromen op Het Saenredam ontvangen eind deze week hun inloggegevens Magister per post op het huisadres. Behalve de leerlingen die overstappen binnen OVO. De inloggegevens Magister van de vorige OVO-school, worden ook gebruikt op Het Saenredam.

Kluissleutels

Leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 gebruiken dezelfde kluis als vorig schooljaar. De huur voor de kluis wordt in rekening gebracht op de jaarnota. Voor deze factuur ontvangt u in de week van 24 augustus a.s. vanuit WIS Collect een mail.

De ouders van de nieuwe leerlingen die instromen vanaf een andere school in klas 2, 3 en 4 ontvangen vanuit WIS Collect een mail voor de factuur borg kluissleutels. Als deze factuur uiterlijk 20 augustus is aangemaakt en voldaan, kan de leerling de sleutel van zijn/haar kluisjes maandag 23 of dinsdag 24 augustus ophalen bij de balie.

Indien u vragen heeft over WIS Collect verzoek ik u te mailen naar: administratie@saenredam.nl.

Belangrijke data

Bij deze willen we u alvast attent maken op een aantal belangrijke data in de maanden augustus t/m oktober zodat u daar rekening mee kunt houden:

Woensdag 25-08-21:start lessen volgens rooster
Maandag 30-08-21:ouderavond 4 mavo
Donderdag 02-09-21:introductiedag leerjaar 1
Maandag 06-09-21:ouderavond 3 mavo en 3 havo
Woensdag 08-09-21:ouderavond leerjaar 1 en leerjaar 2
Woensdag 06-10-21:schoolfotograaf
Donderdag 07-10-21:beroepenmarkt leerjaar 4
Vrijdag 08-10-21:ontwikkeldag (leerlingen zijn vrij)

In bovenstaande brief staat veel informatie. Als u hierover of over iets anders vragen heeft, stuurt u dan een e-mail naar de mentor of de betreffende afdelingsleider of mail naar de administratie op administratie@saenredam.nl .

Met vriendelijke groet,

Tineke Keuning Afdelingsleider onderbouw Het Saenredam t.keuning@saenredam.nl

Marga Honingh Afdelingsleider bovenbouw m.honingh@saenredam.nl

<
juni 2022
>
juni 2022
202206

Rooster uitdelen boeken klas 1MH maandag 23 augustus 2021.

KlasLokaalTijd aanwezig lokaalTijd aanwezig in de gymzaalDocent
S1MHa1.0110.5011:00R. de Vries
S1MHb1.0611.1011:20S. Langeveld
S1MHc1.0711.2011:40J. Luntz
S1MHd1.0311.5012:00T. Stolker
S1MHe1.0412.5013:00T. van der Meulen
S1MHf1.0513.1013:20B. de Vries

Rooster uitdelen boeken klas 2  maandag 23 augustus 2021.

KlasLokaalTijd aanwezig lokaal Tijd aanwezig gymzaal  Docent
S2MHa1.0113:4013:50L. Meijn
S2MHb1.0613:5014:00R. el Mataoua
S2MHc1.0714:0014:10G. Mantel
S2MHd1.0314:1014:20N. Naderi
S2MHe1.0414:2014:30J. Cress
S2MHf1.0514:3014:40D. Ramautar

Rooster uitdelen boeken klas M3 en H3  dinsdag 24 augustus 2021.

KlasLokaalTijd aanwezig lokaal  Tijd aanwezig gymzaalDocenten  
SM3a1.01 13:15 13:30F. Meirmans
SM3b1.03 13:30 13:45R. Veldt
SM3c1.04 13:45 14:00J. Verburgh
SM3d1.05 14:15 14:30M. Prinsen
SH3e1.06 14:30 14:45M. Harinck
SH3f1.07 14:45 15:00M. Hendriks

Rooster uitdelen boeken klas M4  dinsdag 24 augustus  2021.
KlasLokaalTijd aanwezig lokaalTijd aanwezig gymzaalDocenten  
SM4a1.0111.3011.45C. Ras
SM4b1.0411.4512.00J. Houtenbos
SM4c1.0712.0012.15S. Luinge
SM4d1.0512.1512.30I. Barends
SM4e1.0612:3012:45M. Faedi

Dit moet u weten:

 • Na het ophalen van de boeken controleert de docent samen met de leerlingen of alle boeken aanwezig zijn die op de bijgeleverde boekenlijst staan en op eventuele schade.
 • De leerlingen hebben nog 3 weken de tijd om boeken om te ruilen als zij later nog schade ontdekken aan één of meerdere boeken. De leerling moet met het beschadigde boek naar Sonja. 
 • Controleer of alle boeken voorzien zijn van een boekensticker, zo niet dan moet er een boekensticker in de voorkant van het boek geplakt worden.
 • Als alle boeken aanwezig zijn dan ondertekenen de leerlingen voor ontvangst op de bijgeleverde boekenlijsten. Beide lijsten laten ondertekenen door de leerlingen.
 • Eén lijst is voor de leerling, de andere lijst inleveren bij Sonja.
 • De lijsten niet laten ondertekenen door de leerling als het boekenpakket niet compleet is, of als er een boek schade heeft. De leerling geeft op beide lijsten (achter het betreffende boek) aan welk boek hij/ zij mist. De lijst wel inleveren.
 • Alle huur boeken moeten gekaft worden, er mogen geen stoffen hoesjes gebruikt worden.

Sonja Boschman

<
juni 2022
>
juni 2022
202206

Zaandijk, 24 juni 2021

Aan alle geslaagde mavo leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s),

Betreft: diploma-uitreiking geslaagde leerlingen 1e en 2e tijdvak

Beste leerling en geachte ouder(s)/verzorger(s),

Graag nodigen wij jullie uit voor de feestelijke diploma-uitreiking. Deze zal plaatsvinden op donderdag 8 juli a.s. Wij moeten dan nog steeds rekening houden met coronamaatregelen, waaronder de anderhalve meter regel.
Hierdoor zal de uitreiking per klas gaan plaatsvinden. De indeling is als volgt:
• 12.00 – 13.30 uur – klas 4 E
• 13.30 – 15.00 uur – klas 4 G
• 15.00 – 16.30 uur – klas 4 F
• 16.30 – 18.00 uur – klas 4 H

Wij vragen met klem om rekening te houden met de volgende aandachtspunten:
• Er mogen per eindexamenkandidaat maximaal 2 genodigden aanwezig zijn.
• Wacht a.u.b. op het schoolplein totdat jullie binnen worden geroepen.
• Wees op tijd, zodat we ook echt op de juiste tijd kunnen beginnen.
• Let op: er zijn werkzaamheden rondom de school en hierdoor is het grote
parkeerterrein niet te gebruiken. U zult gebruik moeten maken van parkeerplekken in de buurt, houd rekening met looptijd vanaf uw parkeerplek.
• Wij vragen jullie om met het eigen gezelschap een plek in de aula te zoeken op
afstand van andere ouder(s)/verzorger(s).
• De plekken zijn aangegeven met statafels en zitjes (voor mensen die slecht ter
been zijn).
• Aan het eind van de bijeenkomst kunnen jullie, met een frisje en een hapje,
afscheid van elkaar nemen.
• Mocht op die dag iemand uit uw gezelschap (of de geslaagde kandidaat zelf) last
hebben van corona gerelateerde klachten, dan dient u thuis te blijven. Er kan dan gebruik worden gemaakt van de diploma-uitreiking op 15 juli a.s. (na 3e tijdvak). Graag wel even contact opnemen met school/mentor.
• Wij zijn nog aan het onderzoeken of we een livestream kunnen verzorgen van
deze bijeenkomst, informatie daarover volgt nog.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de mentor van uw
zoon of dochter.

We hopen dat we er een hele fijne en feestelijke bijeenkomst van kunnen maken. Graag
tot donderdag 8 juli!

Met vriendelijke groet,
Mentoren klas 4
Christine Ras (4E) c.ras@saenredam.nl
Janneke Houtenbos (4G) j.houtenbos@saenredam.nl
Sander Luinge (4F) s.luinge@saenredam.nl
Imco Barends (4H) i.barends@saenredam.nl

<
juni 2022
>
juni 2022
202206

Zaandijk, 23 juni 2021

Aan alle geslaagden Beroepsgericht en hun ouder(s)/verzorger(s)

Betreft: uitnodiging diploma-uitreiking afdeling Beroepsgericht

Beste meisjes en jongens, geachte ouder(s), verzorger(s),

De uitslag van het examen 2021 is bijna bekend. Nog 4 leerlingen doen deze week een herexamen. We duimen voor hen dat zij alsnog slagen; dat zou fantastisch zijn! Alle andere leerlingen hebben al gehoord dat zij geslaagd zijn.

Op vrijdag 2 juli worden de diploma’s uitgereikt. Het wordt een bijzondere bijeenkomst. We zijn blij dat dit weer mogelijk wordt door de (huidige en komende) versoepeling van de coronaregels.

Het zal de laatste diploma-uitreiking zijn voor leerlingen die een Basis- of Kaderdiploma ontvangen op Het Saenredam. Per 1 augustus a.s. komt hier een einde aan de Beroepsgerichte leerwegen Basis en Kader.

Alle geslaagden zijn vrijdag 2 juli om 17.00 uur van harte welkom op school voor een gezellige en feestelijke barbecue met de docenten. Deze barbecue duurt tot ca. 19.15 uur.

Elke geslaagde mag voor de diploma-uitreiking 2 gasten (familieleden of vrienden) meebrengen. Voor deze gasten is er inloop van 19.15 -19.30 uur. Om 19.30 uur starten we met de diploma-uitreiking.

De feestelijke uitreiking begint in het Atrium. Het tweede gedeelte van de diploma-uitreiking vindt vervolgens plaats in een lokaal. Nadat hier de diploma’s zijn uitgereikt is er voor iedereen nog een hapje en een drankje in
het Atrium.

Hier zal ook nog een ‘tombola’ gehouden worden, waarmee leuke prijzen kunnen worden gewonnen. De tombola was gepland op het Event op 4 juni en heeft dus toen niet kunnen plaatsvinden. De opbrengst is voor een goed doel.
Zorg dus dat u wat cashgeld bij u heeft voor het kopen van de lootjes.

Hoewel de regels ten aanzien van corona versoepeld zijn, moeten de aanwezigen tenminste 1,5 meter afstand van elkaar houden. Ik hoop dat we hier allemaal op willen letten.

Nog een belangrijke mededeling: er zijn werkzaamheden rondom de school en hierdoor is het grote parkeerterrein niet te gebruiken. U zult gebruik moeten maken van parkeerplekken in de buurt, houd rekening met looptijd vanaf uw
parkeerplek.

Met vriendelijke groet,
M.S.J. Hendriks, directeur Het Saenredam
W. Roeleveld, afdelingsleider Beroepsgerichte leerweg

<
juni 2022
>
juni 2022
202206