Dyslexie

Dyslexie wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat of vlot toepassen van het lezen of spellen op woordniveau. Dyslexie verschilt van leerling tot leerling. Daarom wordt in overleg met de leerling gekeken aan welke zorg behoefte is. Deze zorg kan bijvoorbeeld extra tijd, een aangepaste normering of werken met een laptop inhouden.

Als leerlingen instromen in het eerste leerjaar met een dyslexieverklaring, dan wordt hen een cursus aangeboden. Deze bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin onder andere ingegaan wordt op motivatie, meervoudige intelligentie, plannen en woordleerstrategieën.

Indien het vermoeden bestaat dat een leerling dyslectisch is, wordt in overleg met de mentor een screening afgenomen. Afhankelijk van de uitslag van deze screening en het effect van steunlessen die gedurende drie maanden verplicht door de leerling bezocht worden, kan er een dyslexieonderzoek worden afgenomen.

Veiligheid

Veiligheid is een voorwaarde voor het leveren van goede schoolprestaties. Om de veiligheid te kunnen waarborgen, hebben de Zaanse scholen voor voortgezet onderwijs en mbo afspraken gemaakt met de politie, bureau Halt, de gemeente Zaanstad en het openbaar ministerie. Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant ‘Veiligheid in en om de school Zaanstad’. In het convenant zijn afspraken gemaakt over ongewenst gedrag in de school, discriminatie en strafbare feiten.

Als een leerling zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld vandalisme, diefstal, geweld, discriminatie of het gebruik van verboden middelen, dan:

  • Leggen wij het ongewenste gedrag vast
  • Informeren wij de ouders
  • Nemen wij disciplinaire maatregelen
  • Maken wij afspraken over verdere begeleiding
  • Doen we aangifte bij de politie

Het Saenredam kan, eventueel in samenwerking met de politie, de kluisjes van de leerlingen openen.

Op school maken wij voor de veiligheid gebruik van camera- en videobeelden. Omdat we het camerasysteem integer willen gebruiken en de privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers willen beschermen, hebben wij een protocol voor het gebruik van camera- en videobeelden. Om je veilig te voelen is het belangrijk dat je een goede band hebt met je klasgenoten en je mentor. Daarom hebben de leerlingen in het eerste en tweede leerjaar ook veel contactmomenten met hun mentor. Veel van onze docenten zijn getraind in het kunnen aanbieden van lessen om pesten preventief aan te pakken.