Passend onderwijs

Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ)

De scholen van OVO Zaanstad zijn, net als de andere Zaanse vo-scholen, aangesloten bij het Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ). In dit samenwerkingsverband werken de scholen voor voortgezet regulier en voortgezet speciaal onderwijs in de regio nauw samen aan een goede structuur voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Het SVZ heeft een aantal onderwijsvoorzieningen voor leerlingen die tijdelijk specifieke begeleiding nodig hebben. De voorzieningen zijn ondergebracht in het orthopedagogisch didactisch centrum Saenstroom opdc en in het Altra College in Krommenie. Het orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) biedt voor een beperkte groep leerlingen met meervoudige problematiek gedurende 2 jaar vmbo-onderwijs (onderbouw). In de andere voorzieningen van SVZ worden leerlingen uit het voortgezet onderwijs tijdelijk door deskundigen extra begeleid en ondersteund. SVZ is een coöperatieve vereniging. Mw. E. de Boer is directeur van SVZ.

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan opgesteld voor de periode 2018-2022. Hierin zijn alle beleidsafspraken van het samenwerkingsverband in het kader van passend onderwijs vastgelegd. Alle scholen voor voortgezet onderwijs verwijzen in hun zorgplan naar de activiteiten van het samenwerkingsverband.

Het ondersteuningsplan van SVZ (pdf) en het schoolondersteuningsprofiel van Het Saenredam (pdf) van de school kunt u downloaden rechts boven.

Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs

Ouders en jongeren die vragen hebben over passend onderwijs, advies willen of willen praten met iemand die meedenkt, kunnen terecht bij de school of bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Ieder samenwerkingsverband heeft een ouder- en jeugdsteunpunt. Het is er om ouders en jongeren te helpen en werkt onafhankelijk.

Informatie over passend onderwijs in het voortgezet onderwijs in onze regio en informatie over het ouder- en jeugdsteunpunt is te vinden op de website van het Samenwerkingsverband VO Zaanstreek: www.swvzaanstreek.nl

Leerlingbegeleiding

Op Het Saenredam vinden we zorg voor onze leerlingen belangrijk. Elke klas heeft een mentor. De mentor is de spil in de begeleiding en is het eerste aanspreekpunt als jij of een van je ouders/verzorgers ergens over wilt praten. Als je mentor denkt dat je meer hulp nodig hebt, neemt hij contact op met het zorgteam van de school. Het zorgteam bestaat uit zorgcoördinatoren, de pedagogische medewerker, de trajectgroep begeleider en de ambulant begeleider. Het zorgteam heeft indien nodig contact met externe instanties. Hiervoor wordt toestemming gevraagd.

Op Het Saenredam bieden we een faalangstreductietraining en een sociale vaardigheidstraining aan.

De Remise is een ruimte in de school waar leerlingen extra begeleiding wordt aangeboden. In deze ruimte verzorgt de Trajectgroep begeleiding op maat voor leerlingen die via het zorgteam in aanmerking komen voor specifieke begeleiding.

Voor meer informatie over de leerlingbegeleiding op Het Saenredam, kunt u het zorgplan lezen op de website.

Dyslexie
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat of vlot toepassen van het lezen of spellen op woordniveau. Dyslexie verschilt van leerling tot leerling. Er zijn leerlingen die weinig hinder ondervinden van hun dyslexie. Andere leerlingen ondervinden juist veel hinder bij het uitvoeren van hun schoolse taken. Daarom wordt in overleg met de leerling gekeken aan welke zorg behoefte is. Deze zorg kan bijvoorbeeld extra tijd, een aangepaste normering of werken met een laptop inhouden.

Alle leerlingen die instromen in het eerste leerjaar met een dyslexieverklaring wordt een cursus aangeboden. Deze cursus bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin onder andere ingegaan wordt op motivatie, meervoudige intelligentie, plannen en woordleer strategieën.
Indien het vermoeden bestaat dat een leerling dyslectisch is, wordt in overleg met de mentor een screening afgenomen. Afhankelijk van de uitslag van deze screening en het effect van steunlessen die gedurende drie maanden verplicht door de leerling bezocht worden, kan er een dyslexieonderzoek worden afgenomen. De school houdt zich daarbij aan de procedure en de afspraken die zijn vastgelegd in het Convenant Dyslexie Zaanstad. Hoe er op Het Saenredam wordt omgegaan met dyslectische leerlingen staat beschreven in ons Protocol Dyslexie.

Pesten
Tijdens de mentoruren wordt aandacht besteed aan pesten en de gevolgen daarvan. Extra zorg gaat daarbij uit naar het toenemende gebruik van sociale media en het ‘digipesten’. Mediawijsheid is daarom een onderdeel van de mentoren carrousel in het eerste leerjaar. De school hanteert hier een pestprotocol en een internetprotocol.

Interne contactpersonen
Bij klachten op het gebied van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of discriminatie kan de klager contact opnemen met de interne contactpersonen in de school. Zij bieden een luisterend oor en geven advies. Indien nodig of gewenst nemen de interne contactpersonen contact op met de externe vertrouwenspersoon.

Schoolondersteuningsprofiel
De meest actuele informatie over extra ondersteuning op Het Saenredam vindt u in het schoolondersteuningsprofiel 2021-2026

Huiswerkbegeleiding en bijles door Lyceo

Samenwerking Het Saenredam en Lyceo

Lyceo biedt  huiswerkbegeleiding en bijles aan op Het Saenredam. Deze begeleiding is voor leerlingen van alle niveaus en alle leerjaren.

Even voorstellen…

Namens Lyceo stel ik mij graag aan u voor.

Mijn naam is Monica Lauritano en ik ben de nieuwe vestigingsmanager van Lyceo op het Saenredam. Met een achtergrond in cognitiewetenschap ben ik enthousiast om aan de slag te gaan bij Lyceo. Iedere leerling verdient een op maat gemaakte aanpak om zijn/haar leertraject te ondersteunen. Op deze wijze kan iedere leerling opbloeien en optimaal genieten van zijn leertraject. Onderwijs hoort kansen te bieden voor iedereen. Graag draag ik mijn steentje bij aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Als vestigingsmanager van Lyceo ben ik het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en de school. Ik ben bereikbaar via de mail: monica.lauritano@lyceo.nl       

Graag tot ziens, op een mooie samenwerking!

Effectiever huiswerk maken

Als kinderen effectiever hun huiswerk leren maken, merken ze dat er ook nog tijd overblijft voor de dingen die zij belangrijk vinden. Lyceo helpt daarbij. Onze huiswerkbegeleiding is gericht op het aanleren van duurzame studievaardigheden. Voor uw kind betekent dit minder stress, meer vrije tijd en hopelijk hogere cijfers.

Moeilijke vakken worden weer leuk met Bijles 

Uw kind heeft moeite met een schoolvak of loopt achter met de lesstof? Te lage cijfers kunnen dan het gevolg zijn. Bijles van Lyceo betekent: meer persoonlijke aandacht, zodat het zelfvertrouwen terugkomt en uw kind beter presteert.

Begeleiding van Lyceo in het kort

Bij Lyceo is het kennisniveau van uw kind het vertrekpunt. Wij werken samen met Het Saenredam en hebben regelmatig contact met mentoren en docenten. Zo kunnen wij de begeleiding goed afstemmen op de behoeften van uw zoon of dochter.
We werken altijd in kleine groepen, zodat uw kind de aandacht krijgt die het nodig heeft. Wij houden via een online leerlingvolgsysteem de voortgang van uw kind bij. Zo bent u thuis ook op de hoogte van de vorderingen in het leer- en maakwerk.

Lyceo biedt twee, drie of vier dagen per week huiswerkbegeleiding aan op maandag t/m donderdag van 14.20 uur tot 17.30 uur. Dagen en tijden uiteraard in overleg.

Op lyceo.nl vindt u uiteraard ook meer informatie over onze mogelijkheden en werkwijze.