Financiële zaken

Gratis schoolboeken en leermiddelen

De schoolboeken, andere informatiedragers of leermiddelen zijn vanaf het schooljaar 2017-2018 gratis voor de ouders/verzorgers. De school ontvangt van het ministerie OCW een vast bedrag om voor de leerling schoolboeken en lesmateriaal te kopen. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze op een verantwoorde manier met de schoolboeken en lesmateriaal omgaan en dat ze deze aan het einde van het schooljaar netjes, onbeschreven en onbeschadigd inleveren. Dit is vastgelegd in een meerjarige OVO-bruikleenovereenkomst. Deze overeenkomst geldt voor de gehele periode waarin de leerling onderwijs volgt aan één van de scholen van OVO. De OVO-bruikleenovereenkomst is te vinden op de website van de OVO-scholen.

Vrijwillige ouderbijdragen

Ook al wordt het onderwijs door de overheid betaald; voor alle activiteiten die bijdragen aan een bijzondere schooltijd ontvangt de school geen bekostiging.
De school vraagt u daarom om vrijwillig bij te dragen aan bijvoorbeeld (meerdaagse) excursies of extra activiteiten die het schoolprogramma verbreden of interessanter maken. U bent niet verplicht om deze vrijwillige ouderbijdragen te doen; uw kind zal niet worden uitgesloten van deelname aan de betreffende activiteit of excursie. De school kan echter niet zonder de financiële steun van ouders/verzorgers; samen maken we het mogelijk om een interessant en gevarieerd programma aan onze leerlingen aan te bieden.

De vrijwillige ouderbijdragen kunnen verschillen per schooljaar en afdeling. U ontvangt van de school een verzoek voor de vrijwillige bijdragen die voor uw kind gelden.

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage is- na instemming van de oudergeleding van de Medezeggen-schapsraad – voor dit schooljaar vastgesteld op € 100,- per leerling.

 1. Bijdrage algemene kosten € 77,50
  Met deze bijdrage verzorgen wij o.a. voorlichting door externen (bijv. Halt), cultuurkaart, sint- en kerstviering, sportactiviteiten, culturele week, Tech your Talent week , schoolfeesten, theaterweek en kerstgala.
 2. Bijdrage aan ouderraad € 22,50 (deels financieren van o.a. mentoruitjes, (introductie)activiteiten, diplomering, sinterklaasattentie, kerstviering en kerstgala)

Naast bovengenoemde jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage wordt in de loop van het schooljaar voor een aantal excursies en activiteiten aan u een aparte vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze activiteiten/ excursies worden aan het begin van het schooljaar door de MR vastgesteld.
Voor activiteiten en excursies die gedurende het schooljaar “spontaan” worden georganiseerd, kunt u in sommige gevallen ook een verzoek tot vrijwillige ouderbijdrage ontvangen.

Solidariteitsfonds: samen maken we het mogelijk

De ouderbijdrage is vrijwillig. Dat betekent dat alle leerlingen mogen meedoen met de activiteiten, mee kunnen op reis/excursie en gebruik mogen maken van de voorzieningen. Ook als ouders de vrijwillige bijdragen niet voldoen. Wel kunnen we eventueel besluiten dat een activiteit niet doorgaat als er onvoldoende financiering is, maar als de activiteit doorgaat, doet elke leerling uit de klas mee.

Niet alle ouders zullen de financiële mogelijkheden hebben om de vrijwillige ouderbijdragen te betalen. Om de kosten voor de reizen en excursies als school te kunnen dragen, zijn we in schooljaar 2022-2023 gestart met een solidariteitsfonds voor ouders. Indien u de mogelijkheid hebt kunt u als ouder, naast de gevraagde ouderbijdrage, een bedrag overmaken. Dit is een gift voor het solidariteitsfonds.
U kunt zelf kiezen welk bedrag u extra wilt bijdragen.

Verzekering

 1. Schoolongevallenverzekering
  Het Saenredam heeft voor de leerlingen en medewerkers een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze biedt ook dekking tijdens het rechtstreeks van huis naar school gaan en andersom. Bij letselschade geldt geen eigen risico. De verzekering dekt schade tot maximaal de volgende bedragen:
 • € 12.500,- bij overlijden
 • € 50.000,- als maximum bij blijvende invaliditeit
 • € 2.500,- voor geneeskundige behandeling
 • € 5.000,- voor tandheelkundige kosten

  2. Doorlopende reisverzekering
  Het Saenredam heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten voor leerlingen en docenten. Ook gevaarlijke sporten zijn meeverzekerd. Voor deze verzekering geldt een eigen risico van € 75,- per aanspraak per persoon voor reisbagage. Bij letselschade geldt geen eigen risico.

Tegemoetkoming in onderwijsbijdragen en schoolkosten

Het onderwijs voor uw kind wordt betaald door de overheid. Door de regeling gratis schoolboeken is de tegemoetkoming in de schoolkosten voor ouders/verzorgers van kinderen onder de 18 jaar komen te vervallen. Voor kinderen vanaf 18 jaar en ouder kunt u wel een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen. Ga voor meer informatie naar de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl).

Meedoen Zaanstad (Regeling Schoolgaande Kinderen)

Als uw inkomen op of net boven het minimum is, dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor extra voorzieningen. Via de ‘Regeling Schoolgaande Kinderen’ (RSK) kunt u een bijdrage in de extra kosten aanvragen voor schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van de gemeente Zaanstad. Typ in het zoekveld ‘Regeling Schoolgaande Kinderen’ of ‘Meedoen Zaanstad’

Stichting Leergeld Zaanstad

Schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen kunnen niet altijd de schoolspullen aanschaffen die nodig zijn zoals een fiets of computer. Schoolmaterialen en een goed bureau of ladeblok zijn belangrijk bij onderwijs. Voor veel kinderen is de hulp van de Zaanse Stichting Leergeld onmisbaar. Indien u denkt in aanmerking te komen voor ondersteuning door deze stichting kunt u informatie vinden op de website: www.leergeldzaanstad.nl