Financiële zaken

Gratis schoolboeken en leermiddelen

De schoolboeken, andere informatiedragers of leermiddelen zijn in het schooljaar 2017-2018 gratis voor de ouders/verzorgers. De school ontvangt van het ministerie OCW een vast bedrag om voor de leerling schoolboeken en lesmateriaal te kopen. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze op een verantwoorde manier met de schoolboeken en lesmateriaal omgaan en dat ze deze aan het einde van het schooljaar netjes, onbeschreven en onbeschadigd inleveren. Dit is vastgelegd in een meerjarige OVO-bruikleenovereenkomst, die in tweevoud aan de ouders/verzorgers wordt uitgereikt. De school ontvangt één exemplaar ondertekend door de ouders/verzorgers retour. Pas daarna kunnen de schoolboeken en andere materialen aan de leerling uitgereikt worden. De OVO-bruikleenovereenkomst geldt voor de gehele periode waarin de leerling onderwijs volgt aan één van de scholen van OVO. De OVO-bruikleenovereenkomst is te vinden op de website van de OVO-scholen.

Vrijwillige ouderbijdragen

Ook al wordt het onderwijs door de overheid betaald, u ontvangt nog steeds rekeningen van school. Hierop staan echter alleen nog maar kosten vermeld die geen betrekking hebben op schoolboeken en lesmateriaal. De school vraagt u om vrijwillig bij te dragen aan bijvoorbeeld excursies, schoolreisjes of extra activiteiten of materialen, die het schoolprogramma verbreden of interessanter maken. Zonder de vrijwillige bijdragen van de ouders/verzorgers kan de school deze activiteiten niet door laten gaan.

Hieronder treft u een overzicht aan van de vrijwillige ouderbijdragen. De kosten kunnen verschillen per schooljaar en afdeling. In het overzicht zijn de bedragen voor de leerling per activiteit opgenomen. U ontvangt van de school een rekening voor de vrijwillige bijdragen. Als ouders/verzorgers niet willen betalen voor bijvoorbeeld een schoolreis of excursie, dan kan de school besluiten de leerling niet te laten deelnemen aan de activiteit. De leerling wordt in dat geval op school verwacht voor een vervangende activiteit.

Er wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor:

 1. algemene kosten € 45
 2. activiteiten georganiseerd door de ouderraad
 3. kluisjeshuur
 4. excursies en buitenschoolse activiteiten (eventueel meerdaags)
 5. kunst- en cultuur beleving, sport & spel en deelname cursussen
 6. extra lesmateriaal
 7. andere kosten zoals sportkleding en gereedschappen.

Ongevallenverzekering

De school heeft via Marsh verzekeringsmakelaars voor de leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten die dekking biedt van één uur voor schooltijd tot één uur na schooltijd. De verzekering dekt schade tot maximaal de volgende bedragen:

 • € 10.000 bij overlijden
 • € 70.000 als maximum bij blijvende invaliditeit
 • € 5.000 voor geneeskundige behandeling
 • € 2.500 voor tandheelkundige kosten

Er is altijd sprake van € 50 eigen risico.

Tegemoetkoming in onderwijsbijdragen en schoolkosten

Het onderwijs voor uw kind wordt betaald door de overheid. Door de regeling gratis schoolboeken is de tegemoetkoming in de schoolkosten voor ouders/verzorgers van kinderen onder de 18 jaar komen te vervallen. Voor kinderen vanaf 18 jaar en ouder kunt u wel een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen. Ga voor meer informatie naar de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl).

Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK)/Meedoen Zaanstad?

Als u inkomen op of net boven het minimum ontvangt, dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor extra voorzieningen. Via de ‘Regeling Schoolgaande Kinderen’ (RSK) kunt u een bijdrage in de extra kosten aanvragen voor schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van de gemeente Zaanstad. Typ in het zoekveld ‘Regeling Schoolgaande Kinderen’.