Leerlingenraad

Komend schooljaar worden er weer leerlingen geworven voor de leerlingenraad. De leerlingenraad buigt zich o.a. over het leerlingenstatuut. In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van leerlingen vastgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: huiswerk, overgaan en zittenblijven, vrijheid van meningsuiting, schoolregels en disciplinaire maatregelen. Als het leerlingenstatuut niet juist wordt toegepast, heeft elke leerling het recht om bezwaar aan te tekenen bij de directeur. Het leerlingenstatuut vind je hier.

MR

De medezeggenschapsraad bestaat naast uit docenten en ouders, ook uit leerlingen. De leerlinggeleding van Het Saenredam bestaat dit jaar uit: Melanie Smit (5H) en Elisa Fellenberg Van der Molen (3H).

Leerlingstatuut

De wet schrijft voor dat iedere school de rechten en plichten van leerlingen moet vastleggen in een leerlingenstatuut. De uitwerking van het leerlingstatuut mogen scholen zelf bepalen. Hiernaast vinden jullie het leerlingstatuut van Het Saenredam. Voordat het statuut wordt vastgesteld, heeft de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht.