Onderwijs

Onderwijsaanbod

Alle leerlingen met een vmbo-advies kunnen zich op het Saenredam College aanmelden. Het Saenredam College biedt de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte en de theoretische leerweg aan, ook met LWOO. Het onderwijs wordt verzorgd door 4 docententeams: Leerjaar 1, Leerjaar 2, Beroepsgericht (bovenbouw) en Theoretisch (bovenbouw).

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van ons onderwijs is leidend in al onze keuzes. Of het nu gaat om onderwijskundige vernieuwingen, om personeel, om financiën, om huisvesting of om nieuwe technologieën. Binnen OVO Zaanstad definiëren we gezamenlijk met onze collega’s onze kwaliteitscriteria. Daarbij laten we ons inspireren door leerlingen, ouders, medewerkers en door de directe omgeving.

Roosters en lestijden

Op het Saenredam College heb je maximaal negen lesuren per dag les. Elk lesuur duurt 50 minuten. Het eerste lesuur start om 8.30 uur en de laatste les eindigt om 17.00 uur. Je hebt niet alle dagen een vol rooster. Wel dien je van het 1e tot en met het 9e lesuur voor school beschikbaar te zijn.

Voor school staat een goed lesrooster voor de leerlingen centraal. Dat betekent dat we ernaar streven om voor alle leerlingen een aaneensluitend rooster te maken. In de examenklassen lukt dit niet altijd, vanwege de keuzevakken van de leerlingen.

Onderwijstijd

De overheid stelt de onderwijstijd vast voor het vmbo. Daarbij zit een verschil tussen de leerjaren 1 t/m 3 en leerjaar 4, waarbij leerjaar 4 minder onderwijstijd heeft vanwege de centrale examens die in mei/juni plaatsvinden.
De lessen horen natuurlijk bij onderwijstijd. Daarnaast vallen verschillende activiteiten onder dit begrip: projecten, werkweken, schoolkampen, excursies, stages, sportdagen enzovoort. Een schooljaar telt gemiddeld 40 lesweken, dit varieert met een week meer of minder door de vakantiespreiding.

Vakantieregeling OVO 2018-2019

Herfstvakantie zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober
Kerstvakantie zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari
Voorjaarsvakantie zaterdag 16 februari t/m zondag 24 februari
Meivakantie zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei
Hemelvaart donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei
Pinksteren maandag 10 juni
Zomervakantie zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus

Vakantieregeling OVO 2019-2020

Herfstvakantie zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober
Kerstvakantie zaterdag 21 december t/m zondag 5 januari
Voorjaarsvakantie zaterdag 15 februari t/m zondag 23 februari
2e Paasdag maandag 13 april
Meivakantie woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei
Hemelvaart donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei
Pinksteren maandag 1 juni
Zomervakantie zaterdag 4 juli t/m zondag 16 augustus

Rapporten en overgangsnormen


In leerjaren 1 t/m 4 is het schooljaar ingedeeld in drie periodes. De slaag- en zakregeling voor de examenkandidaten wordt vermeld in het PTA-boekje dat de leerlingen voor 1 oktober uitgereikt krijgen. Na elke periode krijg je een cijferrapport mee naar huis. Je ouders/verzorgers hebben inzage in je vorderingen door middel van het programma ‘Magister’. Aan het einde van een leerjaar wordt aan de hand van de bevorderingsnormen bepaald of je door kunt naar het volgende leerjaar.

Passend onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is ‘passend onderwijs’ ingevoerd. Dit betekent dat elk kind, ongeacht zijn of haar beperking, een passend onderwijstraject moet kunnen volgen, bij voorkeur in de eigen regio. Het bestuur van de school waar de leerling wordt aangemeld, is hiervoor verantwoordelijk (zorgplicht). Als een school zelf niet in staat is om dit passende traject te bieden, helpt het ouders en leerling naar de juiste onderwijsplek.

Wanneer een leerling met een beperking wordt aangemeld voor onze school, onderzoeken we samen met de ouders/verzorgers zorgvuldig of we de leerling de juiste zorg en begeleiding kunnen bieden. De directie van onze school neemt een besluit over de toelating van de leerling. Tegen een negatief besluit kan binnen zes weken na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden aangetekend bij het bevoegd gezag.

Huiswerkbegeleiding en bijles door Lyceo

Samenwerking Saenredam College en Lyceo

Sinds september biedt Lyceo huiswerkbegeleiding en bijles aan op het Saenredam College. Deze begeleiding is voor leerlingen van alle niveaus en alle leerjaren.

Even voorstellen…
Namens Lyceo stel ik mij graag aan u voor. Ik ben Nastasia Rusu en ben als vestigingscoördinator verantwoordelijk voor de vestiging. Ik ontmoet u graag op één van de ouderavonden die vanuit de school worden georganiseerd, maar u kunt uiteraard ook een afspraak met mij maken.

Peer to peer op het Saenredam

Vanaf volgend schooljaar (2017-2018) start het Saenredam College met de Peer to Peer systematiek (ook wel P2P of Peer2Peer genoemd). Deze methode wordt op scholen wereldwijd toegepast en biedt scholen de mogelijkheid om leerlingen actief te betrekken bij elkaars leerproces. Leerlingen zijn direct in hun communicatie naar elkaar en kunnen een positief rolmodel zijn voor andere leerlingen.

In eerste instantie zetten wij de Peer te Peer begeleiding in bij de nieuwe leerlingen op het Saenredam. Dit zijn brugklassers en zij-instromers. De Peer Leaders (de leerlingen die andere leerlingen begeleiden) helpen de nieuwe leerlingen, samen met hun mentor, op weg bij ons op school. De Peer Leaders zitten in de 3e klas en hebben inmiddels veel ervaring bij ons op school. Zij weten ook goed hoe het er aan toe gaat in het voortgezet onderwijs.

De Peer Leaders gaan in tweetallen de mentor van de brugklassen helpen de leerlingen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen bij ons op school. Dat kan zijn: helpen met een klassenactiviteit, uitleggen hoe je moet leren en plannen, meegaan bij een klassenuitje, een praatje maken in de pauze, enzovoort.

De Peer Buddy’s helpen de zij-instromers (leerlingen die na de eerste klas instromen op het Saenredam). Zij worden aan elkaar gekoppeld. Op deze manier hopen wij ervoor te zorgen dat de nieuwe leerling in “een warm bad” komt en zich snel bij ons zal thuisvoelen.

Leerlingen die zich aanmelden voor een Peer begeleidingsrol worden zorgvuldig opgeleid en komen maandelijks bij elkaar om in intervisie te bespreken met welke situaties ze te maken kregen, hoe ze hebben gehandeld, wat ze goed afging en wat ze een volgende keer anders zouden willen aanpakken. Door te reflecteren op eigen- en elkaars gedrag leren leerlingen ook een heel aantal vaardigheden, zoals samenwerken, oplossingsgericht handelen, feedback geven, doorzetten, initiatief nemen, etc. Kortom, niet alleen de leerlingen die begeleiding krijgen, maar ook de leerlingen die begeleiding bieden, groeien en maken vorderingen in hun eigen ontwikkeling en leerproces.

Wanneer de begeleidingsperiode afgelopen is, aan het einde van het schooljaar, krijgen de Peer Leaders een certificaat met daarop de verworven competenties. Dit certificaat is waardevol voor stageplekken, werkgevers en vervolgstudies en kan de leerling op zijn/haar cv zetten.

Mocht u nog vragen of suggesties hebben, belt of mailt u dan gerust met een van de coördinatoren.
Dit zijn:

Sophie Langeveld en Jeroen Bos
P2p@saenredam.nl