Ouders

Aanmelden

In Zaanstad wordt intensief samengewerkt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te versterken. Deze samenwerking wordt op verschillende manieren vorm gegeven.
Primair en voortgezet onderwijs werken nauw samen aan het vergemakkelijken van de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en er wordt samen hard gewerkt aan het tegengaan van voortijdig schoolverlaten door het vmbo en het mbo in Zaanstad.

Financiële zaken

Hier vindt u algemene informatie over financiële en organisatorische aspecten en verzekeringszaken, die de school betreffen. Dit betreft gratis schoolboeken en leermiddelen,
vrijwillige ouderbijdragen,
ongevallenverzekering,

schoolaansprakelijkheidsverzekering,
tegemoetkoming in onderwijsbijdragen en schoolkosten en
Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK)/Meedoen Zaanstad

Magister

Magister is een administratie- en communicatiesysteem voor scholen, dat voor verschillende gebruikersgroepen bedoeld is. Het is mogelijk om in te loggen op Magister en het rooster met huiswerk, de behaalde cijfers en de absenties te bekijken. Ook krijgen leerlingen via Magister toegang tot digitale lesmateriaal.

Ga hier naar Magister

Ouderraad en Medezeggenschapsraad (MR)

Wij vinden het contact tussen de school, ouders/verzorgers en leerlingen belangrijk. In de ouderraad zijn de ouders/verzorgers van de leerlingen vertegenwoordigd. De ouderraad is, net als de Leerlingenraad en de Medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders/verzorgers de kans te overleggen met elkaar, met de schoolleiding en met het personeel.

Gedragscode internet en e-mailgebruik OVO Zaanstad

De gedragscode omschrijft de regels voor het gebruik van internet, e-mail, sociale media en de elektronische leeromgeving (ELO) voor de scholen van OVO Zaanstad. De gedrags- en gebruiksregels gelden voor alle leerlingen, medewerkers, stagiairs, ouders en gasten. Van elke gebruiker wordt een professioneel, integer en verantwoordelijk handelen verwacht. Internet, e-mail worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor zakelijk gebruik en/of onderwijszaken.

Foto’s op website en in brochures

Tijdens lessen, excursies of andere activiteiten worden leerlingen regelmatig op de foto gezet. Deze foto’s kan de school ter illustratie gebruiken in de schoolgids, in een presentatie of voor de website.

We kunnen ons voorstellen dat dit niet door iedereen op prijs wordt gesteld. Heeft uw kind of heeft u bezwaar tegen het gebruik van een foto voor deze doeleinden dan kunt u dit aan het begin van het schooljaar (schriftelijk) kenbaar maken bij de directie.

Aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van bezittingen van leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Dit geldt ook voor ontstane schade aan (brom)fietsen van leerlingen, ook al staan ze op slot en/of in de fietsenstalling.

Het is belangrijk dat verlies, schade of diefstal altijd gemeld wordt bij de schoolleiding.
De school of het slachtoffer kan besluiten om aangifte te doen bij de politie.
We raden leerlingen aan om veel geld en waardevolle spullen niet mee te nemen naar school als dit niet nodig is. Als het niet anders kan, zorg er dan voor dat waardevolle spullen in je kluisje opgeborgen worden. Bij vernielingen en diefstal in school kan de directie aangifte doen bij de politie.

Leerplichtambtenaar gemeente Zaanstad

Elke school is verplicht om verzuim en te laat komen te registreren en volgens landelijke richtlijnen te melden. Met het Team Leerplicht van de gemeente Zaanstad zijn nadere afspraken gemaakt over het terugdringen van verzuim en te laat komen en over het nemen van de daarbij behorende sancties.

Alle afspraken zijn vastgelegd in een gemeentelijk verzuimprotocol “Iedere leerling telt”. Scholen zijn verplicht om uitvoering te geven aan de afspraken. Het verzuimprotocol is een dynamisch document en wordt indien nodig aangepast. Het digitale document is te vinden op de website van de gemeente Zaanstad www.zaanstad.nl door in het zoekvenster protocol leerplicht in te vullen. Op de website van de school staat een link naar dit document. U kunt het Team Leerplicht bereiken via telefoon 14075.

Jeugdgezondheidszorg GGD Zaanstreek-Waterland

Elke school heeft een eigen schoolarts, die gespecialiseerd is in jeugdgezondheidszorg. De schoolarts kan om advies gevraagd worden en preventief geraadpleegd worden. Alle leerlingen van klas 2 van het voortgezet onderwijs in Zaanstad worden uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek (PGO). Een van de schoolartsen van de GGD voert het onderzoek op school uit. Onze schoolarts, … is telefonisch bereikbaar onder nummer … zie voor meer informatie www.ggdzw.nl

Matchpoint

Alle Zaanse vo-scholen zijn aangesloten bij Matchpoint. Dit is een meldpunt waar organisaties jongeren kunnen aanmelden over wie zij zich zorgen maken. Bij meerdere meldingen over één jongere is er sprake van een match en wordt een coördinator aangewezen. Zijn taak is om de begeleiding die de jongere nodig heeft te coördineren. Hierdoor kan de hulp snel en gericht worden geboden. Zodra een leerling wordt aangemeld, worden de ouders hierover geïnformeerd.

Convenant Veiligheid in en om de school Zaanstad

Tussen de politie, het bureau Halt, de gemeente en de scholen in de Zaanstreek zijn afspraken gemaakt over gewenst gedrag in school, over discriminatie en strafbare feiten. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Veiligheid in en om de school Zaanstad.

Volgens de afspraken van het convenant wordt er bij ongewenst gedrag, calamiteiten of bij het preventief handelen ter voorkoming contact onderhouden met de contactpersonen bij de politie.

Vertrouwensinspectie

Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is telefonisch bereikbaar op 0900-1113111.
De vertrouwensinspecteur heeft te maken met verschillende aandachtsgebieden zoals seksueel misbruik, intimidatie, geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en extremisme etc.

Veiligheid en pesten

Veiligheid is een van de kernwaarden van het Saenredam College: veiligheid is ook een voorwaarde voor leren. Goed contact met de mentor vinden wij belangrijk, want we streven ernaar dat ieder kind op school wordt gezien en gehoord. We hebben op het Saenredam College een pestprotocol en een internetprotocol.

Gedragsprotocol Informatie Gescheiden Ouders

In de wet is vastgelegd dat ouders naar de school toe een informatieplicht hebben als er sprake is van het uit elkaar gaan of het scheiden van de ouders. In de wet is ook vastgelegd dat de school verplicht is beide ouders te informeren, ook als ouders uit elkaar zijn.

In een gedragscode heeft OVO Zaanstad vastgelegd hoe uitvoering wordt gegeven aan de wet. In het gedragsprotocol wordt beschreven wat de school van de ouders nodig heeft om te kunnen informeren en op welke wijze de school het geven van informatie heeft geregeld.
Hier kunt u het protocol downloaden.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Als school hebben we aandacht voor de leer- en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Als blijkt dat er omstandigheden zijn die belastend of belemmerend zijn voor die ontwikkeling, zal de leerling in het zorgteam van de school besproken worden. Als er vermoeden is dat die belemmeringen zich in de thuissituatie voordoen, zal de school hierover in gesprek gaan met de ouders/verzorgers om samen een oplossing te vinden. In een aantal gevallen kan sprake zijn van kindermishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing.

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat een leerling of de ouders het niet eens zijn met een beslissing of het handelen van het personeel van de school. Als na overleg met de betrokkenen geen overeenstemming bereikt kan worden, kan een klacht ingediend worden bij de directie van de school. U kunt ook samen met een aantal andere ouders of via de ouderraad of medezeggenschapsraad proberen dit meer onder de aandacht van de directie te krijgen. De directie is verplicht om u over de te volgen procedure te informeren. Indien de klacht door de directie van de school niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan de klager zijn klacht voorleggen aan het College van Bestuur van OVO Zaanstad of aan de Klachtencommissie van OVO Zaanstad. OVO Zaanstad kent een eigen onafhankelijke klachtencommissie en klachtenregeling OVO Zaanstad. Het ambtelijk secretariaat van de Klachtencommissie OVO Zaanstad kunt u bereiken via Postbus 451, 1500 EL Zaandam.

Inspectie

De Onderwijsinspectie is niet bevoegd om klachten over het onderwijs te behandelen. Wel is de inspectie graag op de hoogte van welke klachten spelen op scholen. Wanneer u uw klacht naar de Inspectie van het Onderwijs mailt, wordt uw mail doorgestuurd naar het inspectieteam van het Saenredam College. Zij lezen het en nemen het op in het dossier van de school. In een volgend onderzoek naar de school kan uw e-mail samen met andere informatie gebruikt worden voor het toezicht op de school.

Rapporten en overgangsnormen


In leerjaren 1 t/m 4 is het schooljaar ingedeeld in drie periodes. De slaag- en zakregeling voor de examenkandidaten wordt vermeld in het PTA-boekje dat de leerlingen voor 1 oktober uitgereikt krijgen. Na elke periode krijg je een cijferrapport mee naar huis. Je ouders/verzorgers hebben inzage in je vorderingen door middel van het programma ‘Magister’. Aan het einde van een leerjaar wordt aan de hand van de bevorderingsnormen bepaald of je door kunt naar het volgende leerjaar.