Wie zijn wij?

Welkom

Hartelijk welkom aan alle nieuwe eerste klas leerlingen. Het is spannend om naar een nieuwe school te gaan en kennis te maken met nieuwe klasgenoten, nieuwe vakken, nieuwe leraren en medewerkers.

Als je een indruk wilt krijgen van het dagelijkse leven op het Saenredam College dan kun je het volgende filmpje bekijken.

Visie, missie, doelstelling


Een diploma halen op het hoogst bij je passende niveau vinden we op het Saenredam College belangrijk. Maar om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij, is kennis en kunde alleen niet meer voldoende. In een steeds sneller veranderende wereld is het belangrijk dat je zelfbewust deze wereld tegemoet kan treden.

Schoolregels

Om helder te maken hoe wij op het Saenredam College met elkaar omgaan, hebben we schoolregels opgesteld. Die gaan over onderling respect en het gedrag dat wij verwachten. Het doel van de schoolregels is het ondersteunen van onze kernwaarden: veiligheid, duidelijkheid en betrokkenheid.

Bedrijfshulpverlening

Elk bedrijf, school of instelling is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening (=BHV). Zo kan direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteiten en wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en leerlingen.

OVO Zaanstad

De scholen van OVO zijn weliswaar integraal verantwoordelijk voor hun onderwijs, maar hebben een gemeenschappelijke deler: OVO Zaanstad is een openbare scholengemeenschap. Het openbaar onderwijs kent zes kernwaarden: Iedereen is welkom, Wederzijds respect, Aandacht voor waarden en normen, Een open karakter, Sociale betrokkenheid en Vrijheid van levensbeschouwing en godsdienst. Wij omarmen deze kernwaarden. Ze geven op hoofdlijnen richting aan hoe onze scholen hun onderwijs vormgeven.

Koers 2020: Buitengewoon goed onderwijs

De koers verwoordt de hoofdambities die de komende jaren centraal staan in onze onderwijsontwikkeling:

  • Hoofd, hart en handen in 2020
  • Structuur biedt ruimte in 2020
  • Docent als lerende professional in 2020

Elk schooljaar worden de ambities vertaald naar de onderwijspraktijk in de scholen. Dit betekent dat ‘Buitengewoon goed onderwijs’ op verschillende manieren in de scholen terug te vinden is. Ook dit schooljaar blijft het College van Bestuur in gesprek over de koers met alle interne en externe belanghebbenden van OVO Zaanstad zoals personeel, ouders, leerlingen, bedrijfsleven en gemeente.

Zaans verbond


Al sinds jaar en dag bestaat er tussen de Zaanse scholen een sterke hang naar samenwerking. In het convenant Zaans Verbond vindt de samenwerking plaats tussen de vijf Zaanse vmbo’s (Trias VMBO, Compaen VMBO, Saenredam College en Zuiderzee College van OVO Zaanstad en Pascal Zuid van stichting ZAAM) en het Regio College.

Ouderraad en Medezeggenschapsraad (MR)

Wij vinden het contact tussen de school, ouders/verzorgers en leerlingen belangrijk. In de ouderraad zijn de ouders/verzorgers van de leerlingen vertegenwoordigd. De ouderraad is, net als de Leerlingenraad en de Medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders/verzorgers de kans te overleggen met elkaar, met de schoolleiding en met het personeel.

Personeelslijst

U vindt hier de personeelslijst SC en de personeelslijst ISK.