Convenant Veiligheid in en om de school Zaanstad

Tussen de politie, het bureau Halt, de gemeente en de scholen in de Zaanstreek zijn afspraken gemaakt over gewenst gedrag in school, over discriminatie en strafbare feiten. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Veiligheid in en om de school Zaanstad.

Volgens de afspraken van het convenant wordt er bij ongewenst gedrag, calamiteiten of bij het preventief handelen ter voorkoming contact onderhouden met de contactpersonen bij de politie.

Als een leerling zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld vandalisme, diefstal, geweld, discriminatie of het gebruik van verboden middelen, dan:

  • leggen wij de ongewenste gedrag vast
  • informeren wij de ouders
  • nemen wij disciplinaire maatregelen
  • maken wij afspraken over verdere begeleiding
  • doen we aangifte te doen bij de politie

Incidenten in en om de school worden geregistreerd. De scholen zijn daarbij gehouden aan de wet Bescherming Personeelsgegevens en de privacyreglementen van OVO Zaanstad. De inspectie kan inzage vragen in de incidentenregistratie.

Het Convenant Veiligheid in en om de school Zaanstad vind u hier (pdf).