Onze visie op onderwijs

EEN NIEUWE DYNAMIEK

De samenleving verandert sneller dan het onderwijs. Scholen moeten zich daaraan aanpassen met programma’s die passen bij de verschillende drijfveren van de leerlingen en daarnaast voortdurend inspelen op de veranderende maatschappij. Daarvoor hebben ze nieuwe manieren van denken en handelen nodig die de traditionele denkkaders overstijgen.

In de zogeheten 21ste century skills is een belangrijk deel van de competenties beschreven die in onze tijd belangrijk zijn: samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden.

In ons onderwijsconcept ‘Samen vorm geven aan de toekomst, groei door keuze’ willen we een nieuwe dynamiek tussen docenten en leerlingen, maar ook tussen de school, ouders en maatschappij creëren. We willen kritische en mondige burgers opleiden, die zich in staat voelen om in die veranderende maatschappij met voldoende kennis en vaardigheden en ook met voldoende zelfvertrouwen hun weg te vinden.

VERBINDING, FLEXIBILITEIT, BURGERSCHAP

We geloven er bij Het Saenredam in dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderwijs van de toekomst. Dat betekent dat we inzetten op een actieve betrokkenheid van al onze partners om voortdurend samen vorm te geven aan de school.

We willen onze leerlingen leren om in de hedendaagse maatschappij slimme en kritische keuzes te maken. Keuzes die passen bij de persoonlijkheid van de leerlingen en die passen bij de rol die ze kunnen en willen spelen als burger. We willen als school een plek zijn waar we onze leerlingen kunnen helpen om deze keuzes te maken. Dat doen we door onderwijs te leveren dat op maat is en in verbinding staat met de praktijk. We gaan er dus vanuit dat de voortdurende maatschappelijke ontwikkelingen vragen om flexibel onderwijs.

Uiteraard willen we ook een stabiele omgeving creëren waarin veiligheid en vertrouwen voorop staan. We bieden onze leerlingen daartoe een stevig basispakket aan waarin naast algemene kennis en vaardigheden (in de kernvakken) ook nadrukkelijk gestuurd zal worden op burgerschapsvorming (denk aan debatvaardigheden, filosofie, humanistische vorming). Burgerschapsvorming is in onze visie zo cruciaal dat we hier veel gewicht aan willen geven. We leiden kritische burgers op die niet bang zijn om zaken ter discussie te stellen. Daarnaast willen we vooral ook veel aandacht besteden aan inclusiviteit, door meer begripsvorming voor elkaar en de ander. We willen werken aan empathie en lezen, drama, goed luisteren en Deep Democracy ondersteunen dit.