Verlof, verzuim en ziekte

LESVERZUIM EN TE LAAT KOMEN

Op Het Saenredam vinden we het belangrijk dat je alle lessen volgt en op tijd in de les aanwezig bent. Hieronder vind je de regels en afspraken vermeld over: te laat komen, verzuim, schorsing en het aanvragen van extra verlof.

ZIEKMELDING

Indien je ziek bent, meldt je ouder/verzorger dit ’s morgens voor aanvang van de lessen bij de balie. Als je weer beter bent, lever je een briefje van één van je ouders/verzorgers in bij de balie met daarin de officiële ziek- en betermelding.

TOEZICHT OP DE LEERPLICHT

Wij houden een absentenadministratie bij. Als een leerling spijbelt of te laat komt, geeft de school dat door aan de leerplichtambtenaar. Ook als je te vaak afwezig bent wegens ziekte of dokters-, tandarts- of ziekenhuisbezoek melden wij dat. De leerplichtambtenaren van de gemeente Zaanstad zien erop toe dat alle leerlingen naar school gaan. De leerplichtambtenaar neemt bij teveel absentie contact op met je ouders/verzorgers en nodigt jou en je ouders/verzorgers uit voor een gesprek.

EXTRA SCHOOLVERLOF

Slechts bij hoge uitzondering en als er sprake is van gewichtige omstandigheden, kan extra schoolverlof worden verleend. Hiervoor kan een verzoek worden ingediend door je ouders een formulier in te laten vullen dat je bij de balie kunt krijgen.

LEERPLICHTAMBTENAAR GEMEENTE ZAANSTAD

Elke school is verplicht om verzuim en te laat komen te registreren en volgens landelijke richtlijnen te melden. Met het Team Leerplicht van de gemeente Zaanstad zijn nadere afspraken gemaakt over het terugdringen van verzuim en te laat komen en over het nemen van de daarbij behorende sancties.

Alle afspraken zijn vastgelegd in een gemeentelijk verzuimprotocol “Iedere leerling telt”. Scholen zijn verplicht om uitvoering te geven aan de afspraken. Het verzuimprotocol is een dynamisch document en wordt indien nodig aangepast. Het digitale document is te vinden op de website van de gemeente Zaanstad www.zaanstad.nl door in het zoekvenster protocol leerplicht in te vullen. Op de website van de school staat een link naar dit document. U kunt het Team Leerplicht bereiken via telefoon 14075.

SCHOOLARTS

Elke school heeft een eigen schoolarts, die gespecialiseerd is in jeugdgezondheidszorg. De schoolarts kan om advies gevraagd worden en preventief geraadpleegd worden. Alle leerlingen van klas 2 van het voortgezet onderwijs in Zaanstad worden uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek (PGO). Een van de schoolartsen van de GGD voert het onderzoek op school uit. Onze schoolarts, … is telefonisch bereikbaar onder nummer … zie voor meer informatie www.ggdzw.nl