OVO Bestuur

Het Saenredam is onderdeel van OVO Zaanstad. OVO Zaanstad staat voor buitengewoon goed onderwijs voor iedereen. We verbinden theorie met praktijk, we bieden onderwijs op maat en we willen dat onze medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Zo bereiden we onze leerlingen voor op hun plek in de maatschappij.

In totaal heeft OVO Zaanstad zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. De ruim 750 medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor onderwijs aan bijna 6500 leerlingen. Elke leerling uit de regio bieden we een passende plek.

De andere OVO-scholen zijn: Betrand Russell College, Compaen vmbo, Praktijkschool De Brug, Trias vmbo, Zaanlands Lyceum en Zuiderzee College.

Kijk voor meer informatie op: www.ovo-zaanstad.nl.

College van Bestuur

Het College van Bestuur van OVO Zaanstad bestaat uit de heer Gerbrand de Lange (voorzitter) en mevrouw Betty van Nieuwenhuizen (lid). Het beleid van de organisatie formuleert het College van Bestuur samen met de schooldirecteuren. Elke vier weken komen zij bij elkaar om in gesprek te gaan over de manier waarop de scholen invulling geven aan dit beleid. De directeuren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op de scholen. Het College van Bestuur is bereikbaar via het service- en expertisecentrum (OVO Service).

Postadres:      Postbus 451, 1500 EL Zaandam
Telefoon:        0756401548
E-mail:            info@ovo-zaanstad.nl
Internet:         www.ovo-zaanstad.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen OVO Zaanstad. De Raad van Toezicht geeft gevraagd en ongevraagd advies en geldt als werkgever van het College van Bestuur.

Het reglement van de Raad van Toezicht bevat een aanvulling op afspraken die zijn vastgelegd in de statuten over taak, samenstelling, werkwijze en besluitvorming van de Raad van Toezicht.

Het overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht en van de vergoeding die zij ontvangen voor hun taken zijn terug te vinden in het jaarverslag van de stichting.

Samenstelling
De Raad van Toezicht van OVO Zaanstad heeft vijf leden:

  • Mevr. Rian van Dam (voorzitter RvT, voorzitter remuneratiecommissie)
  • Mevr. Liesbeth van Welie (voorzitter commissie Onderwijs & Kwaliteit)
  • Dhr. Arron Bell (vice-voorzitter RvT, voorzitter auditcommissie, lid remuneratiecommissie)
  • Dhr. René van den Berg (lid commissie Onderwijs & Kwaliteit)
  • Dhr. Thierry van der Weide (lid auditcommissie)

Het rooster van aan- en aftreden van de Raad van Toezicht vindt u hier.

Contact
De Raad van Toezicht is bereikbaar via raadvantoezicht@ovo-zaanstad.nl.