Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en de leerlingen. In de ouderraad zitten ouders van leerlingen uit de diverse leerjaren. De directeur en een lid van het managementteam van de school is aanwezig bij deze vergaderingen. De ouderraad beheert de ouderbijdrage die elk schooljaar door ouders/verzorgers betaald wordt. Deze bijdrage wordt zo schoolbreed mogelijk verdeeld, zodat zoveel mogelijk leerlingen op een bepaald moment tijdens hun schoolperiode hier plezier van hebben. Vanuit het ouderfonds worden bijdragen gegeven aan culturele activiteiten, de klassenbijdrage, de diploma-uitreiking voor de eindexamen leerlingen en overige uitgave. Onder overige uitgaven vallen alle verzoeken welke ingediend worden bij de ouderraad. De raad neemt per verzoek een weloverwogen beslissing. Ouders/verzorgers van leerlingen die een vergadering bij willen wonen of zich willen aanmelden als lid voor de ouderraad, kunnen dit aangeven door een email te sturen aan: ouderraad@saenredam.nl. Indien u vragen of suggesties heeft voor de ouderraad dan kunt u dit ook via dit e-mailadres aan ons kenbaar maken.